Gemi ve Liman Tesislerine Yönelik RSO Yetkilendirme Kriterleri Hakk,


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 201 - 15/05/2015

Konu : Gemi ve Liman Tesislerine Yönelik RSO Yetkilendirme Kriterleri Hakk,

İlgi : IMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 14.05.2015 tarih ve 373 - 2092 sayılı bildirisi ile,

Sayın Üyemiz;

İlgi yazı ile, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği' nin 12. maddesinin 1. fıkrasında "İdare adına, gemilere ve/veya liman tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak yetkilendirilmek üzere başvuran kurum ve kuruluşlardan, İdare tarafından belirlenen şartları sağladığı yetkilendirme komisyonunun inceleme ve değerlendirmesi neticesinde, olumlı kalınır ise bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2' sinde belirtilen yetki devir sözleşmesi ile yetkilendirilip, Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak tayin edilirler. "
hükmünün yer aldığı, aynı maddenin 4. fıkrasında ise "Gemiler ve liman tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olarak yetkilendirme talepleri İdare tarafından gerekli görüldüğü şartlarda İdarece belirlenen şekilde kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. İdare gemilere ve liman tesislerine yönelik bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarının sayılarına ilişkin sınırlama getirebilir. Tanınmış Güvenlik Kuruluşu yetkilendirmelerini durdurabilir veya gerekli gördüğünde yeniden yetkilendirme başlatabilir" hükmünün yer aldığı, 26.06.2009 tarih ve 21523 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan "Liman Tesislerine Yönelik Olarak İdaremiz Adına Yetkilendirilecek Tanınmış Güvenlik Kuruluşlarında Aranacak Şartlar" ın 1.2 maddesinde tanımlanan personelin istihdamında sıkıntı yaşanması ve RSO' ların periyodik denetimlerinde getirilen yeni uygulama nedeniyle söz konusu kriterlerin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu, Daha önce, 05.05.2004 tarih ve 02542 sayılı Bakanlık Oluru ile gemilere yönelik RSO yetkilendirmesinin durdurulduğu, bununla birlikte uluslararası sefer yapan gemilerimizin, ISPS Kod kapsamında plan onayı, sertifikalandırma ve denetimlerinin de "Harmonize Survey ve Sertifikalandırma Sistemi (HSSC)" içerisinde zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Türk Bayraklı Gemilerde Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirmesine Dair Yönetmelik kapsamında, İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların gemilere yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu olabilmek için bundan böyle yapılacak yetkilendirme, taleplerinin İdarece değerlendirmeye alınabilmesi amacıyla, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gemilere yönelik RSO' ların yetkilendirme kriterlerinin yeniden düzenlendiği, Bu itibarla, hem gemilere hem de liman tesislerine yönelik RSO yetkilendirme kriterlerinin 22.04.2015 tarih ve 28095 sayılı Bakanlık Oluru ile yeniden düzenlendiği, gemilere ve liman tesislerine yönelik RSO yetkilendirme talepleri ve denetimlerinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı' nın Web sitesinde yayımlanan yeni kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alınacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.