01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde bulunan yüksek kükürtlü yakıtların gemilerden tahliye edilmesi ve bertarafı

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde bulunan yüksek kükürtlü yakıtların gemilerden tahliye edilmesi ve bertarafı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin MEPC 280 (70) sayılı kararı uyarınca, 01 Ocak 2020 tarihi itibari ile gemilerde kullanılan yakıtların kükürt içeriğinde kısıtlamaya gidilmiş ve aynı karar ile işletmeciliği yürütülmekte olan gemilerin yakıt sarnıçlarında 1 Mart 2020’den itibaren yüksek kükürt içerikli yakıtın bulundurulması yasaklanmıştır.

Bu çerçevede söz konusu tarihten itibaren yüksek kükürtlü yakıtlarını kullanmayacak olan gemi ve işletmelerinin bu yakıtlarını tahliya ve bertaraf etmesi için T.C. Çevre ve Denizcilik Bakanlığınca 31.01.2020 Tarihinde 84973951-140.07-E.7866 sayı ile bir yazı yayımlanmıştır.

Ülkemizde, gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimi, IMO tarafından yürütülen ve ülkemizin de 1990 yılında taraf olduğu, “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesini Sözleşmesi” (MARPOL Sözleşmesi) ile ilgili AB Direktifi çerçevesinde yayımlanmış olan “Gemi Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.

Bununla birlikte MARPOL Sözleşmesi’nin EK-6’sında, gemi emisyonlarının kısıtlanmasına yönelik düzenlemeler bulunmakta olup; bu düzenlemeler uyarınca, 2020 yılında, gemiler tarafından kullanılacak akaryakıtın küresel kükürt üst sınırı belirlenmiştir. Bahse konu sınır değerlerin sağlanabilmesi için, gemiler tarafından, kükürt içeriği düşük akaryakıt kullanılması veya egzoz gazı temizleme sistemleri (scrubber) kullanılması gerekmektedir. 01.01.2020 tarihi itibarıyla, kükürt içeriği düşük akaryakıt kullanmayı tercih eden gemilerim yakıt depolarında bulunan ve kükürt üst sınırını sağlamayan akaryakıtın, Şubat 2020 sonundan itibaren gemilerde bulundurulmaması ve gemilerden tahliye edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bilindiği üzere, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde, “Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulundurulan gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin MEPC 280 (70) sayılı kararı uyarınca düşük kükürtlü yakıt kullanımına geçecek gemilerde; kükürt üst sınırını sağlamayan akaryakıtın kullanılamayacak olması ve Şubat 2020 sonu itibariyle söz konusu akaryakıtların gemilerde bulundurmayacağı dikkate alındığında, elinde bulunduran gemi işletmelerince tahliye edilmek istenen kükürt üst sınırını sağlamayan akaryakıtın Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-47 Atık Listesinde yer alan yakıt atıkları kapsamında atık olarak değerlendirilmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu akaryakıtın:

- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gemilere atık alım hizmeti veren ve atık kabul tesisi kapasite ve kriterleri yeterli olan atık alım yükümlüleri tarafından, MARPOL Ek-5 Kategori F. Operasyonel Atıklar kapsamında Atık Transfer Formu düzenlenerek alınması, - 13.07.01-02 ve 03 atık kodları ile öncelikle kalorifik değerleri tespit edilerek, enerji geri kazanımı amacıyla “ek yakıt” olarak kullanılması, bunun mümkün olmaması halinde ise, lisanslı yakma tesislerinde bertarafının sağlanması, - Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrol Yönetmeliği’nin 19. Maddesi uyarınca kurulan komisyon onayı ile atık kabul tesislerinden çıkarılması gerekmektedir.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, il sınırları içerisinde yer alan atık alım yükümlüleri ile ilgili taşra temsilciliklerine konu hakkında gerekli bilgilendirmeler Liman Başkanlıkları tarafından yapılacaktır.

Haber Fotoğraf Kaynağı: myseatime.com/blog/detail/imo-2020-sox-sulphur-limits