Mükemmeliyet Merkezi

Mükemmeliyet Merkezinin amacı derneğin faaliyet alanları ile uyumlu olarak Türk Deniz Ticaret filomuzun nitelik ve nicelik açısından gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktadır. Merkezin tek organı İcra Kurulu'dur.

İcra Kurulunun Görevleri;
a) Üye şirketlerin kurumsallaşması için çalışmalar yapmak ve tüm şirketleri ilgilendiren bu alandaki ortak konularda faaliyetler icra etmek;
b) Filomuzdaki gemileri nitelik açısından geliştirmek üzere gemilerde yaşanan eksiklik/aksaklıklar konusunda genel uygulama standartları geliştirmek, bu standartları bültenler ile tavsiye niteliğinde tüm şirket ve gemilere yayınlamak,
c) Tüm sektörün eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yıllık bazda eğitim programları geliştirmek ve uygulamasını takip etmek,
ç) Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet, organizasyon, seminer ve konferans, kongre, çalıştay, panel vb. faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmesine katkı sağlamak, gerektiğinde raporlar hazırlatarak sektör ile paylaşımda bulunmak,
d) O yılın en iyi gemisini seçmek üzere bu değerlendirmeye katılan gemileri belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirerek puanlamak ve sonrasında tüm sektör ile paylaşmak,
e) Bilimsel Komitelere talep halinde danışmanlık desteğinde bulunmak,
f) Gerektiğinde çalışma grupları kurmak,
g) Yönetim kurulunca tevdi edilebilecek diğer görevleri yerine getirebilecek faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak.