Tüzük

1Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Türk Armatörler Birliği Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.
2Derneğin Amacı
Madde 2-Dernek, gemi maliki olan, işleten ya da yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel kişiler veya Türk Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişiler ile donatma iştirakleri veya deniz yolu taşımacılığı yapan özel veya kamu kurum, kuruluş ve temsilcilerinin mesleki, sosyal ve teknik yönlerden gelişimine rehberlik ederek gemi işletmeciliğinin, meslek ahlakına ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağlayarak, Türk deniz ticaret filosunun gelişmesine, daha üstün bir düzeye düzeye ulaşmasını ve yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumayı amaç edinmiştir.
3Derneğin Çalışma Koşulları
Madde 3- Türk Armatörler Birliği Derneği, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda sıralanmış olan çalışmaları yapar;

a)Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

b) Üyeler arasında sürekli olarak yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

c)Türk Deniz Ticaret Filosunun gelişmesi ve gelişmiş olan diğer ülkelerin düzeyine ulaşması yolunda bilimsel, teknik ve ekonomik araştırmaları yapmak ve bu hususlarda gerekli öneri ve girişimlerde bulunmak, bu konulara ilişkin komiteler, merkezler kurmak,

d)Türk Bayraklı gemilerin ve armatörlerin başlıca ihtiyaç sorunlarını saptamak ve bunların çözümü için kamu, tüzel ve özel kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle yetkili bir koordinasyon organı olarak çalışmalar yapmak,
e)İstekte bulunmaları halinde armatörler arasında husule gelebilecek mesleki ihtilaflarda hakemlik rolünü deruhte etmek ve yardıma muhtaç Armatörlere bilimsel ve teknik destekte bulunmak,

f)Gemi yapımı, onarımı ve deniz taşımacılığı ile ilgili araştırmalar yapacak ve kalifiye gemi adamları yetiştirecek tesisler kurmak,
g)Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
h)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, WEB sitesi işletmek ve sosyal medya hesapları oluşturarak kullanmak,

ı)Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
i)Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
j)Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

k)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

l)Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
m)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

o) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

ö)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

r) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

s) Üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak için gerekli gördüğü faaliyetleri yerine getirmek

ş) Denizcilik Eğitim Standartlarını yükseltme, eksiklerini belirleme ve Eğitim Kurumlarını bu konuda yönlendirme çalışmalarına katkı sağlamak
4Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 4- Derneğin asıl faaliyet alanı yurt içidir. Bununla beraber, çeşitli ülkelerdeki deniz ticareti filolarına ait teknik ve istatistiki bilgileri toplamak amacıyla yasaların öngördüğü yöntemlere uyarak dış ülkelerdeki benzer amaçlı birlik ve kuruşlara katılarak ve yurt dışında da faaliyet gösterir.
5Üyelik Hükümleri
5.1Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıması koşuluylagemi maliki olan, işleten veya yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel kişiler veya Türk Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişiler ile donatma iştirakleri veya deniz yolu taşımacılığı yapan özel veya kamu kurum, kuruluş ve temsilcileri bu derneğe üye olabilirler. Maliki olunan, işletilen veya yönetilen gemilerin yabancı veya Türk Bayraklı olması üyelik koşulları bakımından önem arz etmez. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 5.2Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 5.3Onursal üyelik, Türk Deniz taşımacılığı sektörüne ve özellikle çalışmaları ile Türk Armatörler Birliği Derneğine önemli maddi ve manevi destek sağlamış ve derneğin amaçlarının gerçekleşmesine olumlu ve yararlı çalışmaları ile katkıda bulunmuş kişilere, genel kurulun yapılacağı yetkilendirme doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararı ile verilen üyeliktir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. 5.4Onursal Üyeler Genel Kurula katılıp söz sahibi olabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi oy hakları da yoktur.
6Üyelikten Ayrılma
Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
7Üyelikten Çıkarılma
Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a) Derneğin, amaç ve çalışmalarına ters düşmek,

b) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

c) Tüzük veya yönetmeliğin yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek,

d) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

e) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

f) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

g) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde (e bendi hariç) Madde 18'e göre hareket edilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. e) bendinde belirtilen "Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek" maddesi konusundaki çıkartma işlemi doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilebilir.
8Dernek Organları
Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Disiplin Kurulu,

5-Yüksek İstişare Kurulu
9Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı
Madde 9.1Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul; 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 9.2Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi tayin edeceği 3 üyeyi, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
10Çağrı Usulü
Madde 10.1Yönetimkurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 10.2Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
11Toplantı Usulü
Madde 11.1Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından azolamaz. 11.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 11.3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 11.4Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 11.5Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 11.6Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen veya vekalet vererek kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, söz alabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır 11.7Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
12Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usül ve Şekilleri
Madde 12.1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 12.2Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlarveya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 12.3Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 12.4Üye aidatı ödemelerinde eksiklik bulunması halinde tam üye Genel Kurula katılamaz ve oy kullanamaz. Genel Kurul tarihinden en geç bir gün öncesine kadar aidat borcunun ödenmesi durumunda söz konusu kısıtlama kaldırılır.
13Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13.1Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 10-Derneğin vakıf kurması, 11-Derneğin fesih edilmesi, 12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 14-Yönetim kurulu tarafından üyeliklerine karar verilen üyelerin, üyeliklerinin denetlenmesi, 15- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 13.2Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 13.3Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
14Yönetim Kurulu
Madde 14.1Yönetim Kurulu, 13 asıl ve 13 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 14.2 Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 14.3Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
15Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
16Denetleme Kurulu
Madde 16-Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
17Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17-Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
18Disiplin Kurulu
Madde 18- Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir. Üç asil, üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Disiplin Kurulu kararları üye çoğunluğu ile alınır. Dernek tüzük ve teamüllerine iç yönetmeliklere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran ve 7. Maddede belirtilen haller durumunda üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Yönetim Kurulu, üyenin durumunu ve inceleme gerekçelerini bulgularla birlikte Disiplin Kurulu’na iletir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler ve gerekli görülmesi halinde üyenin savunmasını ister. Yapılan inceleme sonucunda Disiplin Kurulu üye ile ilgili kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Disiplin Kurulu, inceleme konusu vakada üyenin kusurlu olduğu ve yaptırım uygulanması gerektiği kanaatine vardığı takdirde, üye hakkında a) Uyarı cezası, b) Belli bir süre uzaklaştırma cezası, c) İhraç kararı alınmasını önerebilir. Disiplin Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar verme hak ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Cezai müeyyideye tabi olan üyenin, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında bu karara itiraz hakkı mevcuttur.
19Yüksek İstişare Kurulu
Madde 19-Derneğin danışma organıdır. Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sektördeki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türk Armatörler Birliğine ve dolayısıyla denizcilik sektörüne katkıda bulunan ve bulunabileceği değerlendirilen üyeler bu kurula seçilebilirler. Seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda kurul çalışma şeklini belirler. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İstişare Kuruluna Başkanlık yapar. Kurulun Görevleri; Türk deniz taşımacılığının genel gidişatı ve sorunlarının çözümleri, rekabet ve takip edilmesinin fayda sağlayacağı değerlendirilen strateji ile politikalar konusunda, yine derneğin amaçlarına uygun şekilde etkinliğinin artırılması konusunda tavsiyelerde bulunmak ve aynı zamanda dernek yönetiminde danışma fonksiyonunu yerine getirmektir. İstişare kurulunun görüş ve kararları tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz.
20Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 20-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır; 1-Üye Aidatı: a) Üyelerden giriş aidatı alınması: Birliğe ilk defa kaydolacak gerçek veya tüzel kişi üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere Genel Kurulun ya da Genel Kurulun belirlediği esaslar dâhilinde yetkilendireceği yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenecek giriş aidatı ve b) Yine Genel Kurulun yada Genel Kurulun belirlediği esaslar dâhilinde yetkilendireceği yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenecek yıllık aidat, Bu miktarları artırmaya veya azaltmaya genel kurul yetkilidir. Onursal üyeler aidat ödemesi yapmazlar. 2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 7-Diğer gelirler.
21Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri
Madde 21.1Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 22.2 Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 22.3Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
22Defter Kayıt Usulü
Madde 22-Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
23Tutulacak Defterler
Madde 23-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur; a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1- 1(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
24Defterlerin Tasdiki
Madde 24-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
25Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi
Madde 25-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
26Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 26-Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerinegeçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
27Alındı Belgeleri
Madde 27.1Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 28.2Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
28Yetki Belgesi
Madde 28.1Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 28. 2Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 28.3Gelir ve gider saklama süresi defterler hariç olmak üzere; dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
29Beyanname Verilmesi
Madde 29-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
30Bildirim Yükümlülüğü
Madde 30-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
31Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Madde 31-Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
32Taşınmazların Bildirilmesi
Madde 32- Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
33Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Madde 33-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
34Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 34.1Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 34.2Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
35Temsilcilik Açma
Madde 35-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
36Derneğin İç Denetimi
Madde 36-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
37Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 37-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
38Tüzük Değişikliği
Madde 38-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
39Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Madde 39.1Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 39.2Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
40Tasfiye İşlemleri
Madde 40.1Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Armatörler Birliği Derneği” ibaresi kullanılır. 40.2Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 40.3Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 40.4Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 40.5Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
41Hüküm Eksikliği
Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Sayılan kanunlarda konuyla ilgili bir hüküm bulunmaz ise, sorun genel kurul kararı ile çözülür. Madde 42- Bu tüzük, olağan ya da olağanüstü olarak toplanan Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.
42Geçici Maddeler
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin; Ahmet Bedri İNCE Başkan Cihan ERGENÇ Başkan Yardımcısı Metin DÜZGİT Sayman Onur Alkın KALKAVAN Yönetim Kurulu Üyesi Erhan BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi Ali İbrahim KONTAYTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun ÇEBİ Yönetim Kurulu Üyesi Rasim AKAR Yönetim Kurulu Üyesi Murat ER Yönetim Kurulu Üyesi Adnan NAİBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Kemal AKBAŞOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Burak AKARTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Bu tüzük 42 (kırküç) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir. DEĞİŞİKLİK TABLOSU Tüzüğün Değiştirildiği Genel Kurul Toplantılarının Tarihi Değişiklik Yapılan maddeler 11 Kasım 2016 (Olağanüstü) 1, 3, 5.3, 40.1 22 Şubat 2017 (40. Olağan Genel Kurul) 2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, G.M.-1 25 Nisan 2019 (41. Olağan Genel Kurul) 7, 8, 18, 19 (Çıkarılmıştır) 20, G.M.- 1 26 Ağustos 2021 (42. Olağan Genel Kurul) 3,5,7,11,12,18
ÜYE GİRİŞİ