Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Teknik ve Operasyonel Tedbirlere Yönelik Rehberler

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Teknik ve Operasyonel Tedbirlere Yönelik Rehberler

Large container ship arriving in port.

Yeni karbon yoğunluğunu azaltma önlemlerini destekleyecek rehberler MEPC öncesinde çalışma grubu tarafından kabul edildi.  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) çalışma grubu, tüm gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmasına yönelik zorunlu önlemleri desteklemek için bir dizi taslak kılavuz üzerinde anlaştı.

Önerilen zorunlu önlemler IMO’nun Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC) tarafından halihazırda kabul edilmiş ve MEPC’nin 10-17 Haziran 2021 tarihleri arasındaki 76. Toplantısında onaylanması beklenmektedir.

MARPOL sözleşmesine önerilen değişiklikler gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmak için teknik ve operasyonel bir yaklaşımı birleştirerek uygulamalarını gerektirmektetir.  Bu, 2008 yılına kıyasla 2030 yılına kadar uluslararası deniz taşımacılığının karbon yoğunluğunu % 40 oranında azaltmayı amaçlayan İlk IMO GHG Stratejisi’nin yaklaşımına uygun bir öneri olarak ele alınmaktadır.

Bu iki yeni önlem şu şekildedir: yeni bir Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi’ne (EEXI) dayanarak karbon yoğunluğunu azaltmak için teknik gereklilik; ve operasyonel karbon yoğunluğu göstergesine (CII) dayanan yeni operasyonel karbon yoğunluğu azaltma gereksinimleri.

Bu ikili yaklaşım, hem teknik hem de operasyonel önlemleri (geminin nasıl çalıştığını) ele almayı amaçlamaktadır.

24-28 Mayıs tarihleri arasında uzaktan toplanan Gemilerden Kaynaklanan GHG Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Intersessional Çalışma Grubu (ISWG-GHG 8), komite tarafından değerlendirilmek üzere, yeni gereksinimlere eşlik eden aşağıdaki belirtilen kapsamlı kılavuzları benimsemeyi kabul etti.

– Elde edilen enerji verimliliği mevcut gemi indeksinin (Attained energy efficiency existing ship index-EEXI) hesaplanması yöntemi üzerine 2021 taslak rehberler,

– Mevcut gemi endeksinin (EEXI) enerji verimliliği sörveyi ve sertifikasyonu üzerine 2021 taslak rehberler

– EEXI gerekliliklerine uymak ve bir güç tasarrufu sağlamak için şaft / makine gücü sınırlama sistemi üzerinde 2021 taslak rehberler

– Operasyonel karbon yoğunluğu göstergeleri ve hesaplama yöntemleri (CII Yönergeleri, G1) 2021 taslak rehberler

– Referans seviyelere göre Operasyonel Karbon Yoğunluğu faktörlerine ilişkin (CII referans seviyeleri  rehberleri, G2) 2021 taslak rehberler

– Referans hatlarına göre operasyonel karbon yoğunluğu azaltma faktörleri (CII Azaltma faktörü Yönergeleri, G3) 2021 taslak rehberler

– Gemilerin operasyonel Karbon Yoğunluğuna göre derecelendirilmesine ilişkin (CII derecelendirme yönergeleri, G4) 2021 taslak rehberler

MARPOL Ek VI’da yapılan değişiklikler ve beraberindeki bu ayrıntılı rehberler  seti, idarelerin ve sektörün yeni gereksinimleri uygulaması için önemli araçlar ve gelecekteki enerji verimliliği önlemleri için yapı taşları sağmaktadır.

CII azaltma faktörü

MARPOL değişiklik taslağına göre, 5.000 GT ve üzeri gemiler (şu anda gemilerin fuel oil tüketimi için veri toplama sistemi gereksinimine tabi olan yaklaşık 30.000 gemi) kendi gerekli yıllık operasyonel karbon yoğunluğu göstergesini (CII) belirlemek zorundadır.  Geminin CII’si, geminin operasyonel karbon yoğunluğunun belirli bir derecelendirme seviyesi içinde sürekli iyileştirilmesini sağlamak için gereken yıllık azaltma faktörünü belirler.

Elde edilen fiili yıllık operasyonel CII’nin (elde edilen –attained-yıllık operasyonel CII) gerekli yıllık operasyonel  CII’ye karşı belgelenilmesi ve doğrulanmış olması gerekir.  Bu, operasyonel karbon yoğunluğu derecesinin belirlenmesini sağlayacaktır.

Taslak kılavuzda önemli bir unsur, referans seviyelerine (G3) göre operasyonel karbon yoğunluğu azaltma faktörlerine ilişkin taslak kılavuzlarda yer alan CII azaltma faktörü (‘Z faktörü’) önerisidir.

Azaltma oranları, başlangıç stratejisinde arzulanan seviyelerine ulaşmak için tasarlanmıştır,  özellikle, 2030 uluslararası deniz taşımacılığının karbon yoğunluğunu 2008’e kıyasla 2030 yılına kadar en az % 40 oranında azaltmak hedeftedir.

Çalışma Grubu, Komite’ye aşamalı bir yaklaşım kavramını ortaya koyarak, 2023’ten (MARPOL değişikliklerinin yürürlüğe gireceği) 2026’ya kadar 2019 referans hattına kıyasla yıllık -%2’lik art arda karbon yoğunluğu azaltma oranını önermektedir.  Bu tarihte, yıllık indirim oranını daha da güçlendirmek için MARPOL değişiklikleri taslağı kapsamında gerekli bir inceleme yapılacaktır.

CII derecelendirmesi

Gemilerin operasyonel Karbon Yoğunluğu derecelendirmesine ilişkin 2021 taslak rehberi (CII derecelendirme yönergeleri, G4), derecelendirme sınırlarını belirlemek için gerekli yöntemi ortaya koymaktadır.

Derecelendirilme ölçek olarak yapılacaktır.  Operasyonel karbon yoğunluğu derecesi A, B, C, D veya E (indicating a major superior, minor superior, moderate, minor inferior, or inferior performance level.) harflendirmesiyle ölçeklendirilerek yapılacaktır. Performans seviyesi geminin Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı’na (SEEMP) kaydedilecektir.

MARPOL değişiklik taslağına göre, art arda üç yıl boyunca D veya E olarak derecelendirilmiş bir gemi,required endeksin (C veya üzeri) nasıl elde edileceğini göstermek için düzeltici bir eylem planı sunmak zorunda kalacaktır.

İdareler, liman yetkilileri ve diğer paydaşlar, A veya B olarak derecelendirilen gemilere teşvik sağlamaya teşvik edilecektir.

Yazışma grubu kuruldu

Çalışma Grubu, Karbon Yoğunluğunun Azaltılmasına İlişkin aşağıda belirtilen konular için bir Yazışma Grubu kurulmasını kabul etmiştir;

– Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planının (SEEMP) geliştirilmesi için güncellenmiş kılavuz taslağını daha ileri seviyede incelemek ve sonuçlandırmak

– Gemi akaryakıt veri toplama sistemiyle ilgili 2017 rehberleri de dahil olmak üzere mevcut yönergeleri, prosedürleri veya rehberliği daha fazla incelemek ve güncellemek

– CII hesaplamaları için belirli gemi tipleri, operasyonel profiller ve/veya sefer için düzeltme faktörleri hakkında taslak rehber geliştirmek (G5)

– SEEMP’in denetim ve doğrulama süreçlerinin yanı sıra, bireysel gemilerin deneme CII’leri için verilerin gönüllü olarak raporlanması, doğrulanması ve sunulması için olası parametreler ve şablonlar hakkında yeni veya mevcut yönergelerde özel rehberlik geliştirmek.

Elde edilen (attained) ve gerekli (required) Enerji Verimliliği Mevcut Gemi İndeksi (EEXI)

Elde edilen Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi’nin (EEXI), değişikliklerin yürürlüğe girmesini takiben ilk sörveyinde her gemi için hesap edilmesi gerekmektedir.  Bu, geminin baseline çizgisine kıyasla enerji verimliliğini gösterir.

Gerekli bir azaltma faktörüne dayanarak (EEDI taban çizgisine göre yüzde olarak ifade edilir) gemilerin belirli bir gerekli Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksini (EEXI) karşılaması gerekmektedir.

Gözden geçirme mekanizması

Değişiklik taslağı, en geç 1 Ocak 2026’ya kadar IMO’nun CII ve EEXI gerekliliklerinin uygulanmasının etkinliğini gözden geçirmesini gerektirecektir.  IMO’nun İlk GHG Stratejisi 2023’te revize edilecektir.

MEPC 76

MEPC 76 oturumu 10-17 Haziran 2021 uzaktan oturumla toplanacaktır.

 

Kaynak: İMEAK DTO Sirküler No-568

 

IMO’nun 28.05.2021 Tarihli Yazısı

 

09.06.2021